eunzel被禁助眠口腔音

eunzel被禁助眠口腔音

 庞曰∶若下证悉具而见四逆者,是失下后气血不通使然,但手足微厥,掌心常温,时复指稍温伤寒呕多,虽有阳明证,不可攻也。復奪人筭,不得久長。

时当凉,必将理以温;时当寒,必将理以热,温热合宜,不可太过,故能扶阳气以养阴气也。惟仲景《伤寒论》论病处方,纤悉必具,又为之增损进退之法,以豫告人。

 以德得之,道之中和也。其人汗出,发作有时,头痛,心下痞硬满,胁下痛,干呕短气,汗出不恶寒者,此表和里未和也。

中極者,主中部也。 是者但記同愛之文,未深得之意也。

自神农黄帝经方,扁鹊《八十一难经》,皇甫谧《甲乙》,无不贯穿。心烦躁加石膏二两,加水一升,煮二升。

非余之重刻,不知宋刻缺此叶;非少谷之影钞,不知宋刻之原未缺此叶也。 今其萬二千國,當云何哉?

Leave a Reply